PIGTRÅD

Pigtråd og pigtrådshegn er noget de fleste forbinder med fængsler og militære områder, men det er ikke kun her, at pigtråd er nyttigt. I dag benyttes pigtråd nemlig i kampen mod ulovlig indtrængen i det danske erhvervsliv, ja sågar hos private, der ønsker et højt sikringsniveau af deres ejendom.

I Danmark er pigtråd en lovlig måde at besværliggøre uønsket passage af en grænse eller et skel.
I de fleste tilfælde har alene synet af pigtråden en præventiv virkning. Pigtråd er dog meget farligt, og det er derfor reguleret under hegnsloven for at forhindre, at uskyldige kommer i uønsket kontakt med det farlige hegn. I hegnsloven står bl.a., at der skal være minimum én meter fra pigtråden ud til færdselsbanen samt én meter fra pigtråden ud til midten af stier. Du kan læse uddrag fra loven om hegn neden for.

Vi forhandler flere typer af pigtråd i vores webshop. Du kan se udvalget her

Regler for brug af pigtråd:

Lov om hegn, jf. lovbekendtgørelse nr. 59 af 19. januar 2007.
Kapitel I
Almindelige bestemmelser
§ 1. Denne lov omfatter såvel fælleshegn som egne hegn. Ved fælleshegn forstås her hegn, som rejses således, at der til hegnet afgives jord fra begge de tilstødende ejendomme. Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel.
§ 2. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gang afstanden fra hegnet til skellinien. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver.
§ 3. Elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end hegnets ejer har færdselsret, skal være fjernet mindst ½ m fra færdselsbanen. Pigtrådshegn skal under tilsvarende forhold være fjernet mindst 1 m fra færdselsbanen, for gangstiers vedkommende mindst 1 m fra stiens midtlinie.